Beauty Corner Vaals Beauty Corner Vaals, gevestigd aan Seffenterstraat 33B, 6291 GB Vaals, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Seffenterstraat 33B,

6291 GB Vaals

Tel. +31433080149

www.beautycornervaals.nl

rosemarie@beautycornervaals.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Beauty Corner Vaals verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens het intakegesprek.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Beauty Corner Vaals verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– gezondheidsgegevens, het is bij sommige behandeling voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen (bv contra-indicaties voor behandelingen, invloeden van ziektes en/of medicatie op de huid, allergieen) – hobbys, deze kunnen ook van invloed zijn op de huid (bv tijdens tuinieren kan er contact ontstaan met planten, die huidreacties kunnen veroorzaken, als ook zonneschade aan de huid) – soorten sport, die beoefend worden (bv buiten in de zon, aerobic zorgt voor verhitting van de huid, zwemmen geeft contact met chloor enz.)

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rosemarie@beautycornervaals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Beauty Corner Vaals verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Beauty Corner Vaals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens, die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

– het monitoren van de voortgang van de behandeling

– foto’s voor het gebruik op social media (alleen nadat u toestemming hiervoor gegeven heeft, desgewenst onherkenbaar)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Beauty Corner Vaals neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty Corner Vaals) tussen zit.

Beauty Corner Vaals gebruikt het volgende computerprogramma: Melissa van *WEGA Automatisering, voor het bijhouden van klantgegevens en het verwerken van boekhouding en btw-aangifte. Dit programma is beveiligd met een password en is geinstalleerd op een computer, die eveneens met een (ander) password.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Beauty Corner Vaals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U hebt altijd het recht ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 


Delen van persoonsgegevens met derden:

Beauty Corner Vaals verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty Corner Vaals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Beauty Corner Vaals gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty Corner Vaals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rosemarie@beautycornervaals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beauty Corner Vaals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Beauty Corner Vaals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rosemarie@beautycornervaals.nl